Birikim

Menü

Arama

Duyurular

BİRİKİM OKULLARINDA ANAOKULU/ANASINIFI EĞİTİMİ

HAKKIMIZDA

‘Okul Hayattır!’ düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, Birikim Hayat Anaokulu olarak 19 yıllık tecrübemizi hızla değişen dünyanın ritmini yakalayan yenilikçi bakış açımız ile harmanlayıp, çocuklarımızın hem geçmişin birikiminden faydalanmasını hem de geleceğe yeni birikimler bırakmalarına destek olmak en önemli hedeflerimizdendir.

Okul öncesi dönemin insan gelişim süreçleri içindeki önemi bilen, bu süreçleri müm¬kün olan en verimli haliyle çocuklarımıza kazandırmaya çalışan bir anlayışla, onları zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak hayata hazırlıyoruz.

Çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak olgunlaşmaları onların; kendisini tanıyan, kendisini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, özgüven duygusu gelişmiş, sos¬yal etkileşimi aktif, gelişmelere ve değişimlere ayak uydurabilen, öz bakım becerilerini kazanmış, problem çözme ve karar verebilme mekanizmaları gelişmiş bireyler olma¬ları açısından son derece gereklidir. Okul öncesi dönem işte bu yüzden çocuklarımız için hayati önem taşımaktadır.

Ahlak ve Maneviyat eğitimi misyonumuza göre yapılandırılmış; yeni öğretim yaklaşımlarına, güncel dile ve bilimsel düşünceye uygun olarak oluşturulmuş özgün bir eğitim programı olan ‘Kişilik Gelişimi’ ve ‘ Adab-ı Muaşeret’ Eğitim Programlarımızı Kur-an’ı Kerim, Sevgili Peygamberim ve Temel Dini Bilgiler dersleri ile zenginleştiriyoruz.

Kendi kültürümüz ve değerlerimizi temel alarak, sürekli gelişmekte olan, insanlığa faydalı dünya teknolojilerinin profesyonelce harmanlandığı ve bunların oyun çağın¬daki çocuklarımıza yine oyun oynayarak kazandırıldığı eğitim sistemimizde onlara; yaşamları boyunca üzerine kaliteli binalar inşa edebilecekleri sağlam bir zemin ve inşa becerisini kazandırmak bizim en önemli işimizdir.

EĞİTİM

• Birikim Hayat Anaokulu olarak insanın, yaratılışla sahip olduğu özellikleri dikkate alarak eğitim süreçlerini planlamaktayız. Hayat Denge Modeli eğitim felsefemizle çocuklarımızın akademik (bilişsel), manevi (duyuşsal) ve sosyal gelişimlerine en uygun ortamı fıtri özelliklerini temel alarak sağlamaya çalışıyoruz.

• Her insanın, bazı fiziksel özelliklerinin yanında kişilik özelliklerinin, öğrenme biçimlerinin, düşünme tarzının da farklı ve özel olduğu düşüncesiyle okulumuzdaki her öğrenciye bireysel özelliklerine uygun, parmak izi kadar çeşitli eğitim modelleri sunuyoruz.

• İnsanın yaratılmışlar içinde farklı ve üstün bir yeri olduğu bilinciyle oluşturduğumuz eğitim anlayışımızda çocuklarımıza yüksek bilinç düzeyini kazandırmaya çalışıyoruz.

• Eğitimimizde sevginin bütünleyici ve sürükleyici gücünden ilham alıyoruz.

• Okul bireylerin sosyal gelişimlerine katkı sağlayan en önemli ortamdır. Okulumuzun kuralları, oyun alanları, atölyeleri ve sınıfları çocuklarımızın sosyal gelişimine en verimli katkıyı sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

• Çocuklarımızın merak duygularını yüreklendirerek hayatı keşfetmelerini sağlıyoruz. Hayal güçlerini geliştirecek her türlü faaliyetlerini destekleyerek onlara hayata dair özgün bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemekteyiz.

• Öğrenmenin en önemli şartlarından biri olan olguları, kavramları, unsurları, düşünceleri, eylemleri birbiri ile mukayese etme becerisini kazandırarak adil olma davranışını da güçlendiriyoruz.

• Çocuklarımızın yaşamdaki her şeyi güzel görüp, güzel düşünüp, güzel yapmaları için estetik bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz.

Kişilik Gelişimi Programı

Kişilik Gelişimi Programı Ahlak ve Maneviyat eğitimi misyonumuza göre yapılandırılmıştır. Kişilik Gelişimi programının amacı medyanın ve sosyal yapıdaki değişimin etkisiyle, geçmişinden ve değerlerinden, aile kültüründen ve medeniyet bilincinden uzaklaşmış öğrencilerimizin kendi öz değerlerini sadece söylem olarak değil; dil, düşünce, davranış ve eylem olarak sahiplenmelerini ve yaşamalarını sağlamaktadır. Kişilik Gelişimi Programı örtük olarak tüm eğitim süreçlerimizde uygulanmaktadır.

Adabımuaşeret Programı

Modernleşmenin etkisiyle sosyal hayatın olumsuz bir şekilde değişim göstermesi, insan olmanın inceliklerini bizlere unutturmaktadır. Bir arada yaşayabilmenin değerini yeni nesillere kazandırmayı amaçlayan adabımuaşeret programımız eğitim süreçlerimizde açık bir şekilde uygulanmaktadır. Bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza hayata dokunma döneminde kazandırmak hedeflenmektedir.

ETKİNLİKLER

FEN ve DOĞA ETKİNLİKLERİ

OKUMA – YAZMAYA HAZIRLIK

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

DİKKAT GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

SAĞLIKLI YAŞAM ETKİNLİKLERİ

DRAMA

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Okul öncesi dönem çocuklarımız için bütün gelişimsel alanlarda kaydedecekleri ilerlemelerin en hızlı, en yoğun olduğu ve kişiliklerinin temellerinin atıldığı yaşamın en önemli dönemlerinden biridir. Bu dönemde ortaya çıkan bazı aksaklıklar eğer müdahale edilmezse bireyin yaşamı boyunca karşı karşılaşabileceği ciddi problemlere sebep olmaktadır. Birikim Hayat Anaokulu olarak, kurumumuzda tam zamanlı bulunan psikologumuz ile çocuklarımızın gelişimlerini takip ederek, velilerimizi mevcut durum ve gelişmeler hakkında bilgilendirmekteyiz. Amacımız çocuklarımızın okul öncesi dönemde problem çözme becerilerini geliştirmek, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine yardımcı olmak, kendisi ve çevresiyle barışık mutlu bireyler yetiştirmektir.

Psikolojik Danışmanlık Servisinde Kullandığımız Testler

• DENVER GELİŞİM TESTİ

• METROPOLİTAN OKUL OLGUNLAŞMA ÖLÇEĞİ

• C.A.T ( TEMATİK ALGI TESTİ)

• GESSEL GÖRSEL ALGI

• AGTE ( GELİŞİM TESTİ)

• FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

• LOUSSİA DUSS HİKAYE TESTİ

• BİR İNSAN ÇİZ

• AİLENİ ÇİZ

• PEABODY KELİME ANLAMA TESTİ

• BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

BRANŞLARIMIZ
İNGİLİZCE

Okulumuzda yabancı dil eğitimi hayata dokunma döneminde çocuğun tüm gelişim alanlarına etki eder. Yalnızca okul sürecinde değil günlük yaşamın her anında uluslar arası kendisini ifade edebilme becerisini kazandırmayı hedefler. Derslerimizde CLIL metodu ile zenginleştirilmiş yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR

Görme konuşmadan önce gelir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Hayata dokunma dönemindeki çocuklarda, sanat eğitimi ile kas gelişimi, göz el koordinasyonu, bedensel, motor ve bilişsel gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla geleneksel Türk sanatları ve modern sanat etkinlikleri derslerimizde işlenmektedir.

MÜZİK

Müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım çocuğun bilişsel, sosyal, devinimsel gelişimini olumlu yönde etkiler.Kurumumuzda bütün öğrencilerimizin müziğe karşı doğuştan gelen yetenekleri okulun ilk ayında tespit edilir. Daha sonra ritim duygusunu ve tonel algılamasını geliştirici çalışmalar yapılır. Orff yöntemi müzik eğitimimizin çatısını oluşturur. Bunun yanı sıra şarkılar yoluyla kişilik gelişimi, adabımuaşeret eğitimi ve estetik bkış kazandırılması hedeflenir. Normalüstü yetenekli öğrenciler ilgili uzmanlara yönlendirilerek keşfedilen yeteneği davranışa dönüştürülür.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Hayata dokunma döneminde verilecek olan sistemli ve programlı hareket eğitimi çocuğa sağlıkla ilgili alışkanlıkları, düzenli olmayı, iradesini kullanmayı ve iş birliğini kazandıracaktır. Motor gelişimi ile birlikte özgüven sahibi olmasını hedefliyoruz.

Son Twitler