Birikim

Menü

Arama

Duyurular

GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN TEMEL YAKLAŞIMLARI

        Öğrenci merkezli bu eğitim modeline göre en önemli öğe öğrencinin kendisidir.Onun ilgileri,ihtiyaçları ve beklentileri,yapılandırmacı modele uygun olarak hazırlanacak programların, temel ilkelerini oluşturmaktadır.Program,her aşamada öğrencilerin ilgi,istek,ihtiyaç ve beklentileri gözönünde bulundurularak öğretmene de esneklik sağlayan bir yaklaşıma sahiptir.Öğrenme süreci öğrencinin etkin katılımını,öğretmenin ise rehberliğini sağlayacak bir biçimde düzenlenir.

        Sanat eğitimi oyunla başlar ve öğrencinin kendi eğilimlerini,becerilerini,yatkınlıklarını keşfetmesine ortam hazırlar.Duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilme gücü kazandırmayı amaçlar.İlköğretim düzeyinde sanat eğitiminin amacı sanatçı yetiştirmek değildir.Sanat eğitimi bireyin kendisinden hareket eder.Onun geçmiş yaşantıları,deneyimleri,duygu ve düşünceleri elbette bir başlangıç noktasıdır.Sanat eğitimi karmaşık bir yapıya sahip olan insanın duygularını biçimlendirmesine katkıda bulunur.Bireyin gerçek anlamda mutlu olması için kendini geliştirmesine ve özgüveninin gelişmesine ortam hazırlar.

GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

*Öğrenciye doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırır.
*Öğrencinin analiz ve sentez yeteneği(seçme,ayıklama,birleştirme,yeniden organize etme)ile eleştirel bakış açısını geliştirir.
*Öğrencinin yeteneklerini farketmesini,kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlar.
*Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlar.
*Öğrencinin her alanda kullanabilecek yaratıcı davranışalar geliştirmesini sağlar.
Öğrencinin ulusal ve evrensel snat eserlerini ve sanatçılarını tanımasını sağlar.
*Geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma ve onur duyma duyarlılığını kazandırır.
*İş birliği yapma,paylaşma,sorumluluk alma,kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırır.
*Öğrencinin ruh sağlığını koruma,iç dünyasını anlatma,duygusal tepkilerini ortaya koyma ve bedenine saygı duyma bilincini geliştirir.
*Öğrenciye aklını,duygularını,zevklerini sorgulama bilinci kazandırır.
*Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirir.
*Öğrencinin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirir.
*Öğrenciye yeni durumlar karşısında özgün çözümler geliştirme becerisi kazandırır.
*Öğrenciye,doğada olan ve insan eli ile üretilen herşeyi estetik değerlendirme birikimi kazandırır.
*Öğrencinin her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği ve kullanma becerisi kazandırır ve öğrencinin kendini geliştirmesini sağlar
*Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandırı.

GÖRSEL SANATLARIN KAZANDIRDIĞI TEMEL BECERİLER

*Türkçeyi doğru ,güzel ve etkili kullanma
*Kendini ifade etme
*Eleştireldüşünme
*Yaratıcı düşünme
*Sanat aracılığı ile iletişim kurma
*Problem çözme
*Araştırma
*Karar verme
*Bilgi teknolojilerini kullanma
*Girişimcilik
Sorumluluk alma
*Başladığı işi bitirme
*Görsel okuma
*Kişisel ve sosyal değerlere önem verme
*Estetik bilinç kazanma
*Estetik algının geliştirilmesi
*Estetik yaşam kültürü kazanma
*Çevre ve doğa bilinci kazanma
*Milli manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma.

Son Twitler