Birikim

Menü

Arama

Duyurular

KİMYA


         İnsanoğlu eski çağlardan beri kimyanın sırlı gizemlerini çözerek çeşitli buluşlar yapmışlardır. Canlı organizmalarda meydana gelen mükemmel biyokimyasal reaksiyonlar,maddelerin birbirleriyle hikmetli bir şekilde tepkime vermesi ve yeni ürünlerin sentezi gibi insanlığa hizmet eden bir bilim dalı olmaya günümüzde de devam etmektedir.

         İlk çağlarda Simyacılar yıllarını felsefe taşı adı verilen sihirli maddeyi bulmaya ya da yapmaya adadılar. Bu maddenin kurşun gibi diğer metallere değince altına çevirebildiğine inanıyorlardı. Pek çoğu ise felsefe taşının kişiye sonsuz yaşam bahşedebildiğine inanıyorlardı. Harcanan büyük çabalara rağmen hiç kimse böyle bir taş bulmuşa benzemiyor…

         Zamanla bazı simyacıların deneyleri; mürekkep, porselen, sabun ve etkili ilaçlar gibi faydalı icatlara yol açtı. Simyanın büyüyle alakalı olmayan bu koluna kimya dendi. Simyacıların kullandıkları kimyasalları karıştırmak, ısıtmak, ve işleme tabi tutmak için icat ettiği aletler günümüz kimya laboratuarlarında hala kullanılmaktadır.

         Maddeyi ve maddenin uğradığı dönüşümleri inceleyen bir bilim dalı olan kimya, eski uygarlıklardan günümüze dek hayatımızı ve doğaya bakışımızı değiştirmiştir. Kimya kelimesinin etimolojisi hakkında iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisine göre kimya ifadesi, kökeni eski Mısır dilinde siyah anlamına gelen kemi’den, diğerine göre ise Grekçe eritmek anlamına gelen khymeia’dan türemiştir.

         Kimya bilimi; biyoloji, fizik, astronomi ve jeoloji ile, “fen bilimleri” bütününü oluşturur, düşünme aracı ve dil olarak da matematiği kullanır.

Kimya dersi kapsamında öğrenciler,
1. Kimyada kullanılan kodlama sistemini tanır; bu sistemi ve kimyasal terimleri iletişimde kullanır.
2. Gözlem ve deneyin evreni doğru yorumlamadaki önemini kavrar.
3. Deney yapabilme becerisi kazanır; hazır deney verilerini yorumlayarak genellemelere ulaşır.
4. Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurar.
5. Kimya dersinde öğrendiklerini günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.
6. Kimyanın sosyal, ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır.
7. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumsuz etkilerini irdeler.
8. Kimya ile ilgili problemlerin çözümünde ve fiziksel olayları açıklamada öğrendiklerini kullanır.
9. Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır.
10. Bilmediği maddelerle iştigal ederken dikkatlidir.
11. Bilime ve onun bir parçası olan kimyaya ilgi duyar.

         Günümüzde kimya, üzerinde bakteri barındırmayan malzemelerin yapımından, arabamızda kullandığımız benzinin petrolden ayrılmasına, her türlü hastalık için geliştirilen ilaçlardan hayatımızın ayrılmaz parçası olan pillerin yapımına kadar hayatımıza girmiş durumdadır. Şu an ki bilgi düzeyimizle pek çok şeyi açıklayıp geliştirebilsek de, evreni ve maddenin geçirdiği değişiklikleri tam anlamıyla anlamak için daha çok yolumuz olduğunu da söylememiz lazım.

         Kimyasalların sayısının ve zararlarının fazla olması, çevreyi korumaya yönelik kimya yöntemlerinin ve maddelerinin gelişmesini ön plana çıkarmıştır. Bunun sonucunda da insan sağlığının ve doğanın korunmasını sağlayan yeşil kimya adı verilen kimya dalı ortaya çıkmıştır. Yeşil kimya ile bu zararlar önlenerek sağlıklı çevre için çalışmalar yapılmaktadır.

         Yerküre üzerindeki kirlilik kaynakları içinde en büyük paya sahip sektör kimya sektörüdür. Lakin bu kirliliği önleyebilecek bilgi birikimi de yine kimya bilimindedir. Dünya üzerindeki her bireyin, çevre ve insan sağlığı konusunda bilinçlenmesi için kimya bilimine ihtiyaç vardır. Hayat Kimya ‘dır…

Son Twitler