BİRİKİM OKULLARI | Âhilik Kültürü

Birikim Eğitim Kurumları
Âhilik Kültürü
12.02.2021

Âhilik Kültürü

Ahi Evran 1171 yılında Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Ahi Evran, ilk eğitimini Hoy'da alıp Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Evran ismi ise herkesi korkutan yılanın onu görünce sakinleşmesi sebebiyle insanlar tarafından anılmaya başlanmıştır.

Ahiliğin 7 Kuralı

1.       Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, marifet kapısını açmak

2.       Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak

3.       Kahır ve zulüm kapısını bağlamak hilim ve mülâyemet kapısını açmak

4.       Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak

5.       Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak

6.       Halktan yana kapısını bağlamak, Hak'tan yana kapısını açmak

7.       Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak

Ahilik Teşkilatının Kuruluşu

Orta Asya'da hüküm süren Oğuz Yabguluğu yıkılınca Oğuz Türkleri yavaş yavaş Selçuklu egemenliği altına girerek Anadolu'ya göç etmeye başladı.

Ekseriyeti göçebe olan Oğuzlar, kopup geldikleri Orta Asya steplerine benzediği için daha çok Orta Anadolu kırsalını mesken olarak tercih ediyorlardı. Dolayısıyla Orta Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşması hızlı olurken, şehirlerde bu dönüşüm yavaştı.

İslam dini de, yerleşik hayatı gerekli kılıyordu. İşte bu sebeple, göçebe Türkmenlerin İslâmlaşma sürecini hızlandırmak, Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek, şehirlerde yaşayan Rum ve Ermeni tacirleriyle rekabet edebilmek amacıyla ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle Ahi teşkilâtı Anadolu'da kuruldu.

Ahilik Teşkilatının Anadolu’daki Etkileri

13. yy'ın ikinci yarısına kadar çoğunlukla gayrimüslimlerin Türk olmayan yerli halkın elindeki sanat ve ticaret işlerine Müslüman Türkler de katılmıştır.

Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma ve yardımlaşma sayesinde Ahilik önemli bir güç haline gelmiş ve hız kazanmıştır.

Ahilik, Anadolu'da köylere kadar yayılarak Anadolu'nun daha kısa sürede Türkleşip İslamlaşmasını sağlamıştır.

Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilerek hem İslami uyum kolaylaşmış, hem de Türk şehirciliği hız kazanmıştır.

Toplumdaki dinî ve ahlaki yapı korunmuş. Dirliğin, düzenin devamı sağlanmıştır.